CLIËNTENPANEL

 

Alphen Op Een Lijn (AOEL)

Huisartsenpraktijk Het Ambacht is aangesloten bij Alphen op één Lijn. Alphen op één Lijn is een koepelorganisatie voor wijksamenwerkingsverbanden binnen Alphen aan den Rijn. Hierin werken huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten, aangevuld met diëtisten en andere eerstelijns zorgverleners samen om u te voorzien van de best mogelijke zorg.

Deze wijksamenwerking heeft veel voordelen voor onze patiënten. Het betekent bijvoorbeeld dat patiënten met een chronische aandoening niet langer bij verschillende zorgverleners steeds opnieuw hun verhaal hoeven doen. Binnen een wijksamenwerkingsverband (hierna aangeduid als WSV) delen de zorgverleners de patiëntgegevens in één computerprogramma en bespreken met regelmaat de voortgang. Er ontstaat een gezamenlijk behandelplan, op maat gesneden voor iedere patiënt.

Alphen op één Lijn
De bestaande wijksamenwerkingsverbanden binnen Alphen aan den Rijn werken ook onderling samen onder de naam Alphen Op Eén Lijn (AOEL). Dit samenwerkingsverband is ontstaan om elkaar met behulp van kennisdeling, en samenwerking te ondersteunen bij het uitvoeren van de multidisciplinaire zorg voor patiënten met een chronische aandoening. Alle wijksamenwerkingsverbanden en aangesloten ketenpartners vindt u op www.aoel.nl

We delen onze kennis door regelmatig overleg waarin we de ‘best practice’ vaststellen door het delen van informatie en expertise. De samenwerking krijgt vorm door onze doelstellingen voor het verbeteren van de zorg gezamenlijk op te pakken. Zo komen we tot betere plannen en kunnen we effectiever overleggen met andere instanties.

Bovendien voeren we gezamenlijk zorgprogramma’s in. Dat zijn programma’s waarin de werkafspraken over de zorg voor mensen met een chronische aandoening zijn vastgelegd en zorgt ervoor dat alle patiënten overal dezelfde zorg krijgen.

Vanuit AOEL pakken we ook onze afspraken met andere zorgaanbieders, de gemeente en zorgverzekeraar(s), gezamenlijk op. Daarnaast werken we samen aan ICT-oplossingen waarmee we u, als patiënt, in de toekomst, eenvoudiger en sneller kunnen helpen. En ook het gezondheidsmagazine BETER wordt binnen dit samenwerkingsverband vier keer per jaar uitgebracht.

Kortom AOEL ondersteunt en faciliteert daar waar nodig de aangesloten eerstelijns zorgverleners om te komen tot een effectief samenwerkende organisatie waarin de patiënt centraal staat.

Vaak gestelde vragen

 

 1. Wie nemen deel aan AOEL?
 2. Met wie werkt AOEL samen?
 3. Wat is eerstelijnszorg?
 4. Wat is een zorgprogramma?
 5. Wat kan een patiënt zelf bijdragen aan goede zorg?
 6. Wat is een Multi Disciplinair Overleg (MDO)?
 7. Wat doen cliëntenpanels?
 8. Wat is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
 9. BETER magazine

 

 

 

 1. Wie nemen deel aan AOEL?
 • Stichting Samenwerkingsverband Gezondheidscentrum Dillenburg (SSGD). Inmiddels hebben ook de Bosparkhuisartsen zich aangesloten bij dit WSV.
 • Stichting Samenwerkende Eerstelijn Prelude (SSEP)
 • Stichting Samenwerkingsverband Gezondheidscentrum Lupine (SSGL)
 • Stichting GEZ Het Centrum (SGHC)
 • MedZorg Stichting Samenwerkingsverband GES Partners Alphen aan den Rijn (MedZorg SSGPA). Inmiddels hebben de huisartsenpraktijken Het Ambacht en Saffier zich hierbij aangesloten.

Klik hier om te zien om welke zorgverleners het gaat.

 1. Met wie werkt AOEL samen?

Buiten de eerstelijnszorg vertegenwoordigt AOEL haar leden op verschillende medische en maatschappelijke podia. Er is overleg met de gemeente, de (zorg)verzekeraars en verschillende kennisorganisaties. Natuurlijk wordt er ook overlegd en samengewerkt met de tweedelijnszorg, met name het Alrijne Ziekenhuis. Daarnaast zijn we in gesprek met de thuiszorg, GGZ en Tom in de Buurt.

 1. Wat is eerstelijnszorg?

Eerstelijns zorg is de zorg waar u direct toegang toe heeft, zonder verwijzing.

Onder eerstelijnszorg vallen:

 • De huisarts
 • De apotheker
 • De fysiotherapeut
 • De diëtist
 • De thuiszorg (wel indicatie nodig);
 • De tandarts;
 • Maatschappelijk werk.
 • Oefentherapeut
 1. Wat is een zorgprogramma?
  Patiënten met een chronische aandoening zijn gebaat bij een goede samenwerking tussen hun zorgverleners. Het delen van informatie en expertise en het onderling afstemmen van de verschillende behandelstappen kunnen het leven van een patiënt een stuk makkelijker maken.
  Alphen Op Eén lijn gebruikt daarom zorgprogramma’s bedacht door Knooppunt Ketenzorg, waarin de werkafspraken rond de zorg voor mensen met een chronische aandoening zijn vastgelegd. Op dit moment zijn er zorgprogramma’s voor:
 • Diabetes Mellitus, type 2
 • Astma
 • COPD
 • Hart- en vaatziekten (ook wel CVRM genoemd)
 • Angst en Stemmingsstoornissen
 • Complexe ouderenzorg

Niet alle zorgprogramma’s worden nu al door alle wijksamenwerkingsverbanden uitgevoerd. Sommige programma’s worden in de loop van de tijd uitgerold. Een zorgprogramma is altijd gebaseerd op de zorgstandaarden van de eigen beroepsgroep en wensen van de patiënt.

Alphen op één Lijn biedt deze multidisciplinaire zorg aan in directe samenwerking met de zorgverzekeraar(s). Hier leest u meer over de zorgprogramma’s van AOEL.

 1. Wat kan een patiënt zelf bijdragen aan goede zorg?

Zelfmanagement is de manier waarop een patiënt zelf bijdraagt aan de zorg voor zijn ziekte. Het is een belangrijke factor bij het omgaan met een chronische aandoening. Patiënten met diabetes type 2, COPD en hart- en vaatziekten kunnen met hun leefpatroon een grote invloed uitoefenen op het verloop van de aandoening. Daarom organiseren de wijksamenwerkingsverbanden in samenwerking met elkaar onder de noemer AOEL tevens een aantal cursussen.

Bijvoorbeeld de PRISMA-cursus. PRISMA staat voor ‘PRo-actieve Interdisciplinaire Self MAnagement educatie’.  Het is een voorlichtingsprogramma dat patiënten ondersteund in hun kennis over hun aandoening en het zelf bijdragen aan effectieve zorg. Op dit moment zijn er PRISMA-cursussen voor Diabetes Mellitus type 2 patiënten en patiënten met hart- en vaataandoeningen.

Voor mensen met COPD is er het DISCO-voorlichtingsprogramma, DISCO staat voor: Dynamische Interdisciplinaire Selfmanagement educatie COPD.

Heeft u interesse in één van deze cursussen, valt u onder één van bovenstaande doelgroepen en wordt u behandeld door een huisarts die is aangesloten bij AOEL, geef u dan op voor één van deze cursussen. De data waarop deze worden gegeven zijn bekend bij uw huisarts of praktijkondersteuner.  

 1. Wat is een Multi Disciplinair overleg (MDO)?

Het MDO is bedoeld voor patiënten met een chronische aandoening. In een MDO kunt u samen met uw verschillende zorgverleners praten over uw gezondheidssituatie en behandelplan. Uw huisarts en praktijkondersteuner en – indien nodig of wenselijk – de apotheker, fysiotherapeut en diëtiste zijn bij dit overleg aanwezig. Het overleg is bedoeld om samen met u te onderzoeken of er iets in uw behandeling verandert of aangepast kan worden en u te helpen uw gezondheidsdoelen te halen.

 1. Wat doen cliëntenpanels?
  Door het luisteren naar ervaringen en wensen van patiënten krijgen zorgverleners een beter beeld van wat er nodig is. Als lid van een cliëntenpanel oefent u dus invloed uit op de kwaliteit van zorg en dienstverlening.

Aan een cliëntenpanel wordt twee keer per jaar een vragenlijst of stelling voorgelegd. Dat kan gaan over de informatie die patiënten ontvangen, de voorzieningen, de kwaliteit van de zorg, de samenwerking enzovoort. De input wordt meegenomen in het beleid van het WSV. Heeft u ook interesse om deel te nemen aan een cliëntenpanel meldt u dan aan via de website.

 1. Wat is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
  In alle landen van de Europese Unie is per 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing. Dat betekent dat de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens vanaf dat moment niet meer geldt. Wilt u meer weten over deze nieuwe wet, klik dan hier.

 

 1. BETER magazine
  BETER magazine is een digitale en gedrukte uitgave van AOEL, waarin u meer kunt lezen over ziekte en gezondheid en wat Alphen op één Lijn u allemaal te bieden heeft. Klik hier om naar het magazine te gaan.

Copyright © 2019 - Praktijk Het Ambacht